Projektijuhtimise teenus

Vastavalt kehtivale "Ehitusseadusele" §54 Ehitusjuhtimisega (projektijuhtimisega) tegeleva ettevõtja kohustused:
Ehitusjuhtimisega tegelev ettevõtja on kohustatud tagama
1) ehitusprojekti kohase ehitamise;
2) ehitamise tehniliste dokumentide koostamise;
3) ehitamise korral nõuetele vastavate ehitustoodete kasutamise;
4) ehitustööde nõuetekohase kvaliteedi;
5) ehitamise korral ehitise ning ehitusplatsi korrashoiu ja ohutuse;
6) keskkonna saastamise vältimise;
7) ehitusprotsessi kavandamise ja korraldamise vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.
Registreering Majanduse Tegevuse Registris: EEH004035